EDI

ราคา : สอบถามราคา

EDI ย่อมาจาก Electro De-Ionization เป็นขบวนการที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยการใช้ระบบ DI (De-Ionization) ร่วมกับระบบไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องล้างคืนรูป สารกรองด้วย กรด-ด่าง อีกต่อไป